Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij snappen dat er veel vragen zijn. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen van de afgelopen tijd. Staat u vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij voegen de meest gestelde vragen toe aan de lijst.

muziek luisteren - TKWM

Het Plan

Worden plannen ontwikkeld conform het bouwbesluit? Bijvoorbeeld wat betreft leuningen langs trappen en hellingen, toegankelijkheid enzovoort.

Toegankelijkheid is voor ons erg belangrijk. Naast het realiseren trappen denken we ook aan hellingbanen die voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals het bouwbesluit. Hiermee houden we het gebied toegankelijk voor iedereen.

Is er overeenstemming met het parochiebestuur over het gebruik van de parochietuin?

De parochietuin is onderdeel van onze visie op het plan. De gemeente Wijchen en het parochiebestuur hebben gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van het openbaar toegankelijk maken van de tuin of een gedeelte daarvan. Tot op dit moment is dit niet mogelijk. We maken ons plan daarom aanpasbaar op deze situatie in de toekomst.

Er mag geen bebouwing komen op oever staat in bestemmingsplan, wordt dat ook gerealiseerd?

Dit klopt. De bebouwing start pas aan de Noordzijde van de Meerdreef. Hiermee voldoet het plan aan het bestemmingsplan.

Er zijn proefopgravingen op het Europaplein geweest, met aanwijzingen over mogelijk meer te verwachten vondsten. Hoe groot is de kans dat archeologische opgravingen voor flinke vertragingen gaan zorgen?

Gezien de rijke historie van Wijchen is de kans op archeologische vondsten aanwezig. Dit is ook de reden dat het onderzoek al in gang is gezet. De gemeente Wijchen is opdrachtgever van het archeologisch onderzoek. Door dit op tijd in gang te zetten, proberen we vertragingen te voorkomen.

Er wordt gesproken over het verplaatsen van de markt. Wordt hier de warenmarkt mee bedoeld?

Het nieuwe plein is geschikt voor bijvoorbeeld braderieën. Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar wat er nodig is voor een toekomstbestendige warenmarkt. Onderdeel van dit onderzoek is de toekomstige locatie van de warenmarkt. Hier is nog geen besluit over genomen.

Hoe staat het met de plannen voor het uitvaartcentrum?

De gemeente Wijchen is in overleg met Wessels Uitvaartverzorging.

Parkeren en verkeer

Komt er parkeergelegenheid onder de twee gebouwen aan de Noordzijde van de Meerdreef (Grand café en appartementen)?

Ja, onder beide gebouwen aan het Wijchens Meer komen parkeerplaatsen voor bewoners. Daarnaast komen er achter het Grand Café parkeerplaatsen voor bezoekers.

Hoe lang verwachten jullie overlast voor de parkeerders van de huidige parkeergarage (onder Europaplein)?

De bouwtijd van fase 1, De Burcht, inclusief parkeergarage duurt ongeveer 2 jaar. Wij doen er alles aan om te zorgen dat ook tijdens de bouw, winkels, bedrijven en parkeervoorzieningen goed bereikbaar blijven. We stemmen dit voorafgaand aan de bouw af met omwonenden en ondernemers.

Is er iets bekend over het parkeerbeleid i.v.m. klachten over te weinig parkeerplaatsen?

Onze uitgangspunten zijn de parkeernormen van de gemeente Wijchen. Over de gekozen oplossingen zijn we de afgelopen tijd in gesprek geweest met de bezwaarmakers. Er worden 27 extra parkeerplaatsen toegevoegd aan het plan.

De Meerdreef is een verbindingsroute van oost naar west. Vaak zeer intensief, ook voor politie en hulpdiensten. Hoe houden jullie rekening met de verkeersafwikkeling?

Het blijft een doorgaande route. Ter hoogte van de nieuwbouw worden de rijbanen gescheiden van elkaar. Dit zorgt ervoor dat verkeer de snelheid verlaagt. Zo kunnen fietsers en voetgangers makkelijk en veiliger oversteken. Samen met de gemeente werken we aan de uitwerking van de Meerdreef en de verkeersintensiteit van de Meerdreef.

Welke snelheid heeft de Meerdreef straks?

Zoals we hier nu tegenaan kijken blijft de Meerdreef 50 km per uur. Door het nieuwe ontwerp met groene middenberm stimuleren we een natuurlijk afremmende werking waarbij de auto zich meer te gast voelt.

Hoe wordt er omgegaan met fietsparkeren en zijn er aparte gebieden om te fietsen?

Bij de uitwerking van de plannen besteden we veel aandacht aan plekken voor fietsers. Door het gebied fietsvriendelijk in te richten en goede stallingsmogelijkheden, stimuleren we het fietsgebruik. Hoe dit er precies uit komt te zien, volgt in de verdere uitwerking.

Programma en invulling

Hoeveel horeca komt er in het plangebied?

Vooralsnog komt er een horecagelegenheid aan Kasteellaan en een Grand Café aan de Noordzijde van de Meerdreef.

Komt er nog een hotel in het plan?

Voor het hotel is geen investeerder gevonden. Daarom is het hotel komen te vervallen. Hier worden nu appartementen gerealiseerd.

Wat voor woningen worden er gerealiseerd?

Er komen 88 vrije sector koopappartementen, 33 betaalbare koopappartementen, 27 sociale huurwoningen, 15 stadswoningen voor gezinnen en 8 patiowoningen voor senioren.

Komt er nieuwe detailhandel in het plangebied?

Nieuwe detailhandel in de commerciële ruimten mag volgens het bestemmingsplan niet. Wel is er mogelijkheid tot zakelijke dienstverlening, kantoren, zorgvoorzieningen of horeca.

Verkoop/verhuur

Is er al bekend welke makelaars de appartementen en woningen gaan verkopen en wanneer inschrijving start?

Deze informatie is nog niet bekend. In het najaar van 2024 zal meer bekend worden over de woningen in de eerste fase. Tegen die tijd kunt u zich ook aanmelden via onze website www.tkwm.nl.

Krijgen inwoners van Wijchen voorrang bij het kopen van een woning?

Nee, er zijn geen voorrangsregelingen van toepassing voor de woningen. Kansen zijn voor iedereen gelijk.

Energie, duurzaamheid en groen

Op sommige plekken lijkt het dat er veel stenen bestrating is toegepast. Hoe wordt rekening gehouden in het plan met klimaatbestendigheid?

Klimaatbestendigheid is belangrijk om de ontwikkelingen toekomstbestendig te maken. In elke fase van het plan houden we rekening met voldoende waterafvoer bij regenval en het voorkomen van hittestress in warme periodes. Daarom kiezen we ervoor om op elke plek die we maken ruimte te geven aan water of natuur. Voorbeelden zijn plantenbakken in de straten, aanplant van nieuwe bomen, aanleg van watergoten of keuzes voor half-verharding. Dit werken we nog verder uit.

Hoe gaat het ontwerpteam om met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen?

In onze planvisie is natuurinclusief bouwen opgenomen. Denk hierbij aan het inbouwen van nestkasten en spouwmuurvoorzieningen voor vleermuizen. Daarnaast zorgen we in de openbare ruimte voor voldoende groen en een goede waterhuishouding.

Is het energiesysteem ook geschikt voor omliggende wijken?

In eerdere plannen werd gesproken over een collectief energieststeem voor het centrum van Wijchen. Uit onderzoek blijkt dat de 500 benodigde aansluiten niet realistisch is. Hierdoor is het collectieve energiesysteem op basis van aquathermie niet rendabel. Er wordt op dit moment gekeken naar een alternatief voor fase 1. Het energiesysteem wordt gasloos en bijna energieneutraal. Hierbij onderzoeken we of het mogelijk is om in de toekomst alsnog op een collectief systeem aan te sluiten.

Het gemeentehuis wordt geoogst in plaats van gesloopt. Hoe worden deze materialen en grondstoffen hergebruikt?

Een deel van de materialen wordt één op één hergebruikt in andere projecten in het land. Ook worden materialen omgezet in grondstoffen waar weer nieuwe volwaardige materialen van worden gemaakt. Bijvoorbeeld circulair beton of bakstenen. Meer informatie kunt u vinden via: www.newhorizon.nl of www.urbanminingcollective.nl

Worden de woningen energieneutraal? En zijn er ideeën om energie op te wekken in het gebied?

De woningen voldoen aan de norm voor bijna energieneutraal (BENG). Dit geldt voor alle projecten vanaf januari 2021. Dit kan door het inzetten van het opwekken van duurzame energie. Bij de technische uitwerking bekijken we hoe deze eisen gehaald kunnen worden.

Planning, participatie en vervolg

Wat is de tijdslijn van de plannen?

Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van het ontwerp voor fase 1, De Burcht. De verwachting is dat in de zomer van 2024 de plannen voor deze fase gereed zijn. In het najaar van 2024 start de verkoop. De werkzaamheden voor fase 1 starten in de zomer van 2025. Houd www.tkwm.nl/planning-en-proces in de gaten voor meer informatie.

In hoeverre staan de plannen al vast?

Onze visie is het uitgangspunt, maar zeker niet het eindpunt van het plan. De invloed is vooral gericht op ‘hoe zorgen we ervoor dat het plan straks zo goed mogelijk aansluit op en wordt ingepast in de bestaande omgeving?’. Daar is lokale kennis en inbreng zeer waardevol. Voor fase 1 en het stedenbouwkundig ontwerp van het gehele gebied is dit klaar. Voor fase 2 en 3 geldt dit nog niet. Dit komt na het afronden van fase 1. We gaan ook dan weer in gesprek met inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Tot die tijd blijven we u informeren over onze plannen.

Hoever kunnen inwoners meepraten met de ideeën?

Er komen per fase verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Voor fase 1 is het meepraten klaar, maar blijven we u informeren via informatiebijeenkomsten. Bij de start van het ontwerp van fase 2 en 3 wordt dit voor deze fasen weer opgepakt. Ook is er een Ondernemersdenktank en een Inwonersplatform. Deze groepen denkt mee over onze plannen. Houd www.tkwm.nl in de gaten voor nieuwe activiteiten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.