Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wij snappen dat er veel vragen zijn. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen van de afgelopen tijd. Staat u vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij voegen de meest gestelde vragen toe aan de lijst.

muziek luisteren - TKWM

Het Plan

Worden plannen ontwikkeld conform het bouwbesluit? Bijvoorbeeld wat betreft leuningen langs trappen en hellingen, toegankelijkheid enzovoort.

Toegankelijkheid is voor ons erg belangrijk. Naast het realiseren trappen denken we ook aan hellingbanen die voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals het bouwbesluit. Hiermee houden we het gebied toegankelijk voor iedereen.

Het hotel en het appartementengebouw tegenover het kasteel zien er erg modern uit. Waarom is hier voor gekozen?

Er is juist gekozen om Wijchen te versterken met iets nieuws, maar wel op Wijchense schaal. Hierdoor komen de bestaande historische waarden en kwaliteiten nog beter naar voren en maken we het centrum van Wijchen toekomstbestendig.

Is er overeenstemming met het parochiebestuur over het gebruik van de parochietuin?

De parochietuin is onderdeel van onze visie op het plan. De gemeente Wijchen en het parochiebestuur zijn in gesprek en verkennen de mogelijkheden van het openbaar toegankelijk maken van de tuin of een gedeelte daarvan.

Er mag geen bebouwing komen op oever staat in bestemmingsplan, wordt dat ook gerealiseerd?

Dit klopt. De bebouwing start pas aan de Noordzijde van de Meerdreef. Hiermee voldoet het plan aan het bestemmingsplan.

Er zijn proefopgravingen op het Europaplein geweest, met aanwijzingen over mogelijk meer te verwachten vondsten. Hoe groot is de kans dat archeologische opgravingen voor flinke vertragingen gaan zorgen?

Gezien de rijke historie van Wijchen is de kans op archeologische vondsten aanwezig. Dit is ook de reden dat het onderzoek al in gang is gezet. De gemeente Wijchen is opdrachtgever van het archeologisch onderzoek. Door dit op tijd in gang te zetten, proberen we vertragingen te voorkomen.

Er wordt gesproken over het verplaatsen van de markt. Wordt hier de warenmarkt mee bedoeld?

Het gaat om toekomstige braderieën en mogelijk de weekmarkt. Het verplaatsen van de weekmarkt is op dit moment alleen nog een visie uit ons plan. Hierover moeten de gesprekken met de stakeholders nog gevoerd worden.

Hoe staat het met de plannen voor het uitvaartcentrum?

De gemeente Wijchen is in overleg met Wessels Uitvaartverzorging.

Parkeren en verkeer

Komt er parkeergelegenheid onder de twee gebouwen aan de Noordzijde van de Meerdreef (Grand café en appartementen)?

Ja, onder beide gebouwen aan het Wijchens Meer komen parkeerplaatsen voor bewoners. Daarnaast komen er achter het Grand Café parkeerplaatsen voor bezoekers.

Hoe lang verwachten jullie overlast voor de parkeerders van de huidige parkeergarage (onder Europaplein)?

De bouwtijd van fase 1, De Burcht, inclusief parkeergarage duurt ongeveer 2 jaar. Wij doen er alles aan om te zorgen dat ook tijdens de bouw, winkels, bedrijven en parkeervoorzieningen goed bereikbaar blijven. We stemmen dit voorafgaand aan de bouw af met omwonenden en ondernemers.

Is er iets bekend over het parkeerbeleid i.v.m. klachten over te weinig parkeerplaatsen?

Onze uitgangspunten zijn de parkeernormen van de gemeente Wijchen. Over de gekozen oplossingen gaan we komende tijd in gesprek met inwoners en ondernemers.

De Meerdreef is een verbindingsroute van oost naar west. Vaak zeer intensief, ook voor politie en hulpdiensten. Hoe houden jullie rekening met de verkeersafwikkeling?

Het blijft een doorgaande route. Ter hoogte van de nieuwbouw worden de rijbanen gescheiden van elkaar. Dit zorgt ervoor dat verkeer de snelheid verlaagt. Zo kunnen fietsers en voetgangers makkelijk en veiliger oversteken. Samen met de gemeente werken we aan de uitwerking van de Meerdreef en de verkeersintensiteit van de Meerdreef.

Welke snelheid heeft de Meerdreef straks?

Zoals we hier nu tegenaan kijken blijft de Meerdreef 50 km per uur. Door het nieuwe ontwerp met groene middenberm stimuleren we een natuurlijk afremmende werking waarbij de auto zich meer te gast voelt.

Hoe wordt er omgegaan met fietsparkeren en zijn er aparte gebieden om te fietsen?

Bij de uitwerking van de plannen besteden we veel aandacht aan plekken voor fietsers. Door het gebied fietsvriendelijk in te richten en goede stallingsmogelijkheden, stimuleren we het fietsgebruik. Hoe dit er precies uit komt te zien, volgt in de verdere uitwerking.

Programma en invulling

Hoeveel horeca komt er in het plangebied?

Vooralsnog komt er een hotel met ongeveer 18 kamers aan de Kasteellaan en een Grand Café aan de Noordzijde van de Meerdreef.

Wat voor soort hotel gaat er komen? En is er al een eigenaar?

In onze ogen een kleinschalig boutiquehotel. Doordeweeks kan het ook ruimte bieden aan ondernemers en flexwerkers. In de weekenden en vakanties is het een prachtige uitvalsbasis voor toeristen om Wijchen en omgeving te verkennen. Wie het hotel gaat exploiteren staat nog open.

Wat voor woningen worden er gerealiseerd en wat is de verhouding ten opzichte van de sociale- en middenhuur?

De verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koop is vastgesteld door de gemeente Wijchen. Dit gaat om een verhouding 15% – 15% – 70%. Er komen ongeveer 73 koopappartementen in verschillende prijsklassen, 15 stadswoningen voor gezinnen en 8 patiowoningen voor senioren.

Komt er nieuwe detailhandel in het plangebied?

Nieuwe detailhandel in de commerciële ruimten mag volgens het bestemmingsplan niet. Wel is er mogelijkheid tot zakelijke dienstverlening, kantoren, zorgvoorzieningen of horeca.

Verkoop/verhuur

Is er al bekend welke makelaars de appartementen en woningen gaan verkopen en wanneer inschrijving start?

Deze informatie is nog niet bekend. Begin 2023 zal meer bekend worden over de woningen in de eerste fase. Tegen die tijd kunt u zich ook aanmelden via onze website www.tkwm.nl.

Krijgen inwoners van Wijchen voorrang bij het kopen van een woning?

Nee, er zijn geen voorrangsregelingen van toepassing voor de woningen. Kansen zijn voor iedereen gelijk.

Wat wordt er verstaan onder starterswoningen? En is het ook betaalbaar?

Het plan bevat 12 woningen voor jongvolwassenen. De huurprijs is nog niet bekend, maar vallen in de categorie middenhuur. Dit betekent een huurprijs ongeveer tussen € 750,- en € 1.000,- per maand ligt.

Wat is de prijs van de huurwoningen in het middensegment ongeveer?

De huurprijs van het middensegment ligt ongeveer tussen de € 750,- en € 1.000,- per maand.

Energie, duurzaamheid en groen

Op sommige plekken lijkt het dat er veel stenen bestrating is toegepast. Hoe wordt rekening gehouden in het plan met klimaatbestendigheid?

Klimaatbestendigheid is belangrijk om de ontwikkelingen toekomstbestendig te maken. In elke fase van het plan houden we rekening met voldoende waterafvoer bij regenval en het voorkomen van hittestress in warme periodes. Daarom kiezen we ervoor om op elke plek die we maken ruimte te geven aan water of natuur. Voorbeelden zijn plantenbakken in de straten, aanplant van nieuwe bomen, aanleg van watergoten of keuzes voor half-verharding. Dit werken we nog verder uit.

Hoe gaat het ontwerpteam om met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen?

In onze planvisie is natuurinclusief bouwen opgenomen Denk hierbij aan het inbouwen van nestkasten en spouwmuurvoorzieningen voor vleermuizen. Daarnaast zorgen we in de openbare ruimte voor voldoende groen en een goede waterhuishouding.

Is het collectieve energiesysteem ook geschikt voor omliggende wijken en hoeveel aansluitingen zijn er nodig om het rendabel te maken?

Er wordt op dit moment gekeken naar de omvang dat nodig is voor het energiesysteem. Hier worden ook omliggende wijken meegenomen. Er zijn ongeveer 500 individuele woonaansluitingen nodig om het systeem rendabel te krijgen. Hier gaat het naast onze nieuwbouw juist om de bestaande bouw in het centrum van Wijchen.

Wat betekend het energiesysteem met aquathermie voor de flora en fauna?

De watertemperatuur van het Wijchens Meer neemt af. Dit is positief voor veel biologische processen, omdat in kouder water meer zuurstof oplost. Daarnaast wordt het water in beweging gebracht. Dit vermindert de vorming van waterstofsulfide en blauwalg in het meer.

Het gemeentehuis wordt geoogst in plaats van gesloopt. Hoe worden deze materialen en grondstoffen hergebruikt?

Een deel hergebruiken we direct in het circulaire paviljoen. Daarnaast wordt een deel één op één hergebruikt in andere projecten in het land of omgezet in grondstoffen waar weer nieuwe volwaardige materialen van worden gemaakt. Bijvoorbeeld circulair beton of bakstenen. Meer informatie kunt u vinden via: www.newhorizon.nl of www.urbanminingcollective.nl

Worden de woningen energieneutraal? En zijn er ideeën om energie op te wekken in het gebied?

De woningen voldoen aan de norm voor bijna energieneutraal (BENG). Dit geldt voor alle projecten vanaf januari 2021. Dit kan door het inzetten van het opwekken van duurzame energie. Bij de technische uitwerking bekijken we hoe deze eisen gehaald kunnen worden.

Planning, participatie en vervolg

Wat is de tijdslijn van de plannen?

Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van het ontwerp voor fase 1, De Burcht. De fasen daarna zijn nog van veel zaken afhankelijk. Vooralsnog schatten we in dat de bouw van fase 1 meteen de aftrap voor het ontwerpproces van fase 2 vormt. Het totale plan heeft een doorlooptijd van circa 6 á 7 jaar. Houd: www.tkwm.nl/planning-en-proces in de gaten voor meer informatie.

In hoeverre staan de plannen al vast?

Onze visie is het uitgangspunt, maar zeker niet het eindpunt van het plan. De invloed is vooral gericht op ‘hoe zorgen we ervoor dat het plan straks zo goed mogelijk aansluit op en wordt ingepast in de bestaande omgeving?’. Daar is lokale kennis en inbreng zeer waardevol.

Hoever kunnen inwoners meepraten met de ideeën?

Er komen per fase verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Voor fase 1 gaat het om de thema’s: stedenbouw, kunst, energiesysteem en circulair paviljoen. Ook is er een Ondernemersdenktank en een Inwonersplatform. Deze groepen denken ongeveer tweemaandelijks mee over onze plannen. Houd www.tkwm.nl in de gaten voor nieuwe activiteiten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.