Q&A

Q&A

Het plan

Toegankelijkheid is voor ons erg belangrijk. Naast het realiseren trappen denken we ook aan hellingbanen die voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals het bouwbesluit. Hiermee houden we het gebied toegankelijk voor iedereen.

Er is juist gekozen om Wijchen te versterken met iets nieuws, maar wel op Wijchense schaal. Hierdoor komen de bestaande historische waarden en kwaliteiten nog beter naar voren en maken we het centrum van Wijchen toekomstbestendig.

De parochietuin is onderdeel van onze visie op het plan. De gemeente Wijchen en het parochiebestuur zijn in gesprek en verkennen de mogelijkheden van het openbaar toegankelijk maken van de tuin of een gedeelte daarvan.

Dit klopt. De bebouwing start pas aan de Noordzijde van de Meerdreef. Hiermee voldoet het plan aan het bestemmingsplan.

Gezien de rijke historie van Wijchen is de kans op archeologische vondsten aanwezig. Dit is ook de reden dat het onderzoek al in gang is gezet. De gemeente Wijchen is opdrachtgever van het archeologisch onderzoek. Door dit op tijd in gang te zetten, proberen we vertragingen te voorkomen.

Het gaat om toekomstige braderieën en mogelijk de weekmarkt. Het verplaatsen van de weekmarkt is op dit moment alleen nog een visie uit ons plan. Hierover moeten de gesprekken met de stakeholders nog gevoerd worden.

De gemeente Wijchen is in overleg met Wessels Uitvaartverzorging.

Parkeren en verkeer

Ja, onder beide gebouwen aan het Wijchens Meer komen parkeerplaatsen voor bewoners. Daarnaast komen er achter het Grand Café parkeerplaatsen voor bezoekers.

De bouwtijd van fase 1, De Burcht, inclusief parkeergarage duurt ongeveer 2 jaar. Wij doen er alles aan om te zorgen dat ook tijdens de bouw, winkels, bedrijven en parkeervoorzieningen goed bereikbaar blijven. We stemmen dit voorafgaand aan de bouw af met omwonenden en ondernemers.

Onze uitgangspunten zijn de parkeernormen van de gemeente Wijchen. Over de gekozen oplossingen gaan we komende tijd in gesprek met inwoners en ondernemers.

Het blijft een doorgaande route. Ter hoogte van de nieuwbouw worden de rijbanen gescheiden van elkaar. Dit zorgt ervoor dat verkeer de snelheid verlaagt. Zo kunnen fietsers en voetgangers makkelijk en veiliger oversteken. Samen met de gemeente werken we aan de uitwerking van de Meerdreef en de verkeersintensiteit van de Meerdreef.

Zoals we hier nu tegenaan kijken blijft de Meerdreef 50 km per uur. Door het nieuwe ontwerp met groene middenberm stimuleren we een natuurlijk afremmende werking waarbij de auto zich meer te gast voelt.

Bij de uitwerking van de plannen besteden we veel aandacht aan plekken voor fietsers. Door het gebied fietsvriendelijk in te richten en goede stallingsmogelijkheden, stimuleren we het fietsgebruik. Hoe dit er precies uit komt te zien, volgt in de verdere uitwerking.

Programma en invulling

Vooralsnog komt er een hotel met ongeveer 18 kamers aan de Kasteellaan en een Grand Café aan de Noordzijde van de Meerdreef.

In onze ogen een kleinschalig boutiquehotel. Doordeweeks kan het ook ruimte bieden aan ondernemers en flexwerkers. In de weekenden en vakanties is het een prachtige uitvalsbasis voor toeristen om Wijchen en omgeving te verkennen. Wie het hotel gaat exploiteren staat nog open.

De verhouding tussen sociale huur, middenhuur en koop is vastgesteld door de gemeente Wijchen. Dit gaat om een verhouding 15% – 15% – 70%. Er komen ongeveer 73 koopappartementen in verschillende prijsklassen, 15 stadswoningen voor gezinnen en 8 patiowoningen voor senioren.

Nieuwe detailhandel in de commerciële ruimten mag volgens het bestemmingsplan niet. Wel is er mogelijkheid tot zakelijke dienstverlening, kantoren, zorgvoorzieningen of horeca.

Verkoop/verhuur

Deze informatie is nog niet bekend. In de tweede helft van 2021 zal meer bekend worden over de woningen in de eerste fase. Tegen die tijd kunt u zich ook aanmelden via onze website www.tkwm.nl.

Nee, er zijn geen voorrangsregelingen van toepassing voor de woningen. Kansen zijn voor iedereen gelijk.

Het plan bevat 12 woningen voor jongvolwassenen. De huurprijs is nog niet bekend, maar vallen in de categorie middenhuur. Dit betekent een huurprijs ongeveer tussen € 750,- en € 1.000,- per maand ligt.

De huurprijs van het middensegment ligt ongeveer tussen de € 750,- en € 1.000,- per maand.

Energie, duurzaamheid en groen

Klimaatbestendigheid is belangrijk om de ontwikkelingen toekomstbestendig te maken. In elke fase van het plan houden we rekening met voldoende waterafvoer bij regenval en het voorkomen van hittestress in warme periodes. Daarom kiezen we ervoor om op elke plek die we maken ruimte te geven aan water of natuur. Voorbeelden zijn plantenbakken in de straten, aanplant van nieuwe bomen, aanleg van watergoten of keuzes voor half-verharding. Dit werken we nog verder uit.

In onze planvisie is natuurinclusief bouwen opgenomen Denk hierbij aan het inbouwen van nestkasten en spouwmuurvoorzieningen voor vleermuizen. Daarnaast zorgen we in de openbare ruimte voor voldoende groen en een goede waterhuishouding.

Er wordt op dit moment gekeken naar de omvang dat nodig is voor het energiesysteem. Hier worden ook omliggende wijken meegenomen. Er zijn ongeveer 500 individuele woonaansluitingen nodig om het systeem rendabel te krijgen. Hier gaat het naast onze nieuwbouw juist om de bestaande bouw in het centrum van Wijchen.

De watertemperatuur van het Wijchens Meer neemt af. Dit is positief voor veel biologische processen, omdat in kouder water meer zuurstof oplost. Daarnaast wordt het water in beweging gebracht. Dit vermindert de vorming van waterstofsulfide en blauwalg in het meer.

Een deel hergebruiken we direct in het circulaire paviljoen. Daarnaast wordt een deel één op één hergebruikt in andere projecten in het land of omgezet in grondstoffen waar weer nieuwe volwaardige materialen van worden gemaakt. Bijvoorbeeld circulair beton of bakstenen. Meer informatie kunt u vinden via: www.newhorizon.nl of www.urbanminingcollective.nl

De woningen voldoen aan de norm voor bijna energieneutraal (BENG). Dit geldt voor alle projecten vanaf januari 2021. Dit kan door het inzetten van het opwekken van duurzame energie. Bij de technische uitwerking bekijken we hoe deze eisen gehaald kunnen worden.

Planning, participatie en vervolg

Op dit moment staan we aan de start van de uitwerking van het ontwerp voor fase 1, De Burcht. De fasen daarna zijn nog van veel zaken afhankelijk. Vooralsnog schatten we in dat de bouw van fase 1 meteen de aftrap voor het ontwerpproces van fase 2 vormt. Het totale plan heeft een doorlooptijd van circa 6 á 7 jaar. Houd: www.tkwm.nl/planning-en-proces in de gaten voor meer informatie.

Onze visie is het uitgangspunt, maar zeker niet het eindpunt van het plan. De invloed is vooral gericht op ‘hoe zorgen we ervoor dat het plan straks zo goed mogelijk aansluit op en wordt ingepast in de bestaande omgeving?’. Daar is lokale kennis en inbreng zeer waardevol.

Er komen per fase verschillende activiteiten en bijeenkomsten. Voor fase 1 gaat het om de thema’s: stedenbouw, kunst, energiesysteem en circulair paviljoen. Ook is er een Ondernemersdenktank en een Inwonersplatform. Deze groepen denken ongeveer tweemaandelijks mee over onze plannen. Houd www.tkwm.nl in de gaten voor nieuwe activiteiten of schrijf je in voor de nieuwsbrief.